BrandonLimJH

Variable Keltner Channel For DCA

BrandonLimJH Cập nhật   
Hello Everyone,

Sharing the indicator that I'm using for Dollar Cost Averaging into the stocks & ETFs in my portfolio.
Instead of entering regularly each month, entry only happens when the share price is below the indicator.

This indicator is based on Exponential Moving Average & Keltner Channel.
When 21 EMA is above 34 EMA, the line is 1 ATR below the 21 EMA. (green color)
When 21 EMA is below 34 EMA, the line is 2 ATR below the 21 EMA. (red color)

Exploring ways to refine this further, especially during sideways or transition to downtrend, do comment if you have any idea.
This strategy itself was based on SMA 50 strategy for DCA.
Phát hành các Ghi chú:
Hello Everyone,

Trend is now determined by 8 EMA, 21 EMA, & 55 EMA.
To respond quicker to change in trend and better during sustained downtrends.

When 8 EMA is above 21 EMA, and 21 EMA is above 55 EMA, line is 1 ATR below 21 EMA (green).
When either 8 EMA is below 21 EMA, or 21 EMA is below 55 EMA, line is 2 ATR below 21 EMA (orange).
When both 8 EMA is below 21 EMA, and 21 EMA is below 55 EMA, line is 2.5 ATR below 21 EMA (red).

As always, do share if you have any idea for improvements!
Phát hành các Ghi chú:
Hello Everyone,

Update to the DCA line as I find myself entering at the 21 EMA during uptrends.

When 8 EMA is above 21 EMA, and 21 EMA is above 55 EMA, line is at 21 EMA (green).
When either 8 EMA is below 21 EMA, or 21 EMA is below 55 EMA, line is 1.25 ATR below 21 EMA (orange).
When both 8 EMA is below 21 EMA, and 21 EMA is below 55 EMA, line is 2.5 ATR below 21 EMA (red).
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?