Siziba_Wallace

SOLANA Performance & Volatility Analysis BB%

Overview:
The script provides an in-depth analysis of Solana's performance and volatility. It showcases Solana's price, its inverse relationship, its own volatility, and even juxtaposes it against Bitcoin's 24-hour historical volatility. All of these are presented using the Bollinger Bands Percentage (BB%) methodology to normalise the price and volatility values between 0 and 1.

Key Components:

Inputs:

SOLANA PRICE (SOLUSD): The price of Solana.
SOLANA INVERSE (SOLUSDT.3S): The inverse of Solana's price.
SOLANA VOLATILITY (SOLUSDSHORTS): Volatility for Solana.
BITCOIN 24 HOUR HISTORICAL VOLATILITY (BVOL24H): Bitcoin's volatility over the past 24 hours.
BB Calculations:
The script uses the Bollinger Bands methodology to calculate the mean (SMA) and the standard deviation of the prices and volatilities over a certain period (default is 20 periods). The calculated upper and lower bands help in normalising the values to the range of 0 to 1.

Normalised Metrics Plotting:
For better visualisation and comparative analysis, the normalised values for:

Solana Price
Solana Inverse
Solana Volatility
Bitcoin 24hr Volatility
are plotted with steplines.

Band Plotting:
Bands are plotted at 20%, 40%, 60%, and 80% levels to serve as reference points. The area between the 40% and 60% bands is shaded to highlight the median region.

Colour Coding:
Different colours are used for easy differentiation:

Solana Price: Blue
Solana Inverse: Red
Solana Volatility: Green
Bitcoin 24hr Volatility: White
Licence & Creator:
The script adheres to the Mozilla Public Licence 2.0 and is credited to the author, "Volatility_Vibes".


Works well with Breaks and Retests with Volatility Stop

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?