tamerbozoglu

Super SMA 5 8 13

This indicator is based on the 5 8 13 simple moving average strategy of strategist Selçuk Gönençler. The indicator shows buy and sell signals when favorable conditions occur.

══ H O W T O U S E ══
Above 5-8-13 - Confirmed hold/buy
5 below (8-13 above) - Be careful, lose weight but don't run away.
Below 5-8 (above 13) - Risk has begun. Don't be stubborn. 13 is your last castle.
5-8-13 below. Don't fight! Wait until it rises above 5-8 again.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?