kita3bb

CCFp (Complex Common Frames percent) ,Currency Strength

kita3bb Cập nhật   
CCFp displays the strength of a currency pair.
It is based on the CCFp of MT4.
It is available for USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, NZD.
Phát hành các Ghi chú:
add:Selecting the currency for the currency strength calculation
fix:Delete unnecessary variables.
Phát hành các Ghi chú:
add:8 currencies can be displayed.
add Settings:Show Only Pair On Chart
fix:Reduce computational costs
Phát hành các Ghi chú:
add:chart image
Phát hành các Ghi chú:
Optimized calculations have led to an approximately 85% reduction in computation time.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?