millerrh

RM Timeframe Continuity

This indicator plots a table off to the right of the chart to help with determining timeframe continuity. Per the Strat, a great edge is only taking trades where full timeframe continuity is in place (i.e. if you are going long, make sure other timeframes are also green).

In this script:
  • Green candles have green colored boxes, red candles have red colored boxes.
  • Inside bars are represented by a circle - ⬤
  • Outside bars are represented by a tall rectangle - ▮
  • 2-up bars are indicated by an up arrow - ▲
  • 2-down bars are indicated by a down arrow - ▼

User defined options:
  • Pick any timeframe for the 4 boxes
  • Choose whether to plot the highs/lows of the larger timeframe candles as horizontal rays on your chart (along with the associated colors)
Phát hành các Ghi chú: Fixing a bug with the glyphs of the 4th box.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?