PineCodersTASC

TASC 2022.01 Improved RSI w/Hann

█ OVERVIEW

TASC's January 2022 edition Traders' Tips includes the "(Yet Another Improved) RSI Enhanced With Hann Windowing" article authored by John Ehlers . Once again John Ehlers revolutionizes the RSI indicator. This is TradingView's Pine Script code for the indicator.


█ CONCEPTS

By employing a Hann windowed finite impulse response filter (FIR), John Ehlers has enhanced the "Relative Strength Indicator" (RSI) to provide an improved oscillator with exceptional smoothness.


█ NOTES

Calculations
The method of calculations using "closes up" and "closes down" from Welles Wilder's RSI described in his 1978 book is still inherent to Ehlers enhanced formula. However, a finite impulse response (FIR) Hann windowing technique is employed following the closes up/down calculations instead of the original Wilder infinite impulse response averaging filter. The resulting oscillator waveform is confined between +/-1.0 with a 0.0 centerline regardless of chart interval, as opposed to Wilder's original formulation, which was confined between 0 and 100 with a centerline of 50. On any given trading timeframe, the value of Ehlers' enhanced RSI found above the centerline typically represents an overvalued region, while undervalued regions are typically found below the centerline.

Background
The original RSI indicator was designed by J. Welles Wilder and presented in his "New Concepts in Technical Trading Systems" book published in 1978.

Join TradingView!

Tools and ideas for all Pine coders: www.tradingview.com/u/PineCoders/
Pine news broadcasts: t.me/PineCodersSquawkBox or twitter.com/PineCoders
TASC: traders.com/
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?