Oxyg_

Cryptocurrency Market Sentiment v1.0

Introduction:
  • Capable of observing the market sentiment of the cryptocurrency market
  • The relative status of BTC and altcoins

How it works:
1. The general uptrend process of the cryptocurrency market is BTC → ETH → high-cap altcoins → low-cap altcoins. When funds cannot push up BTC's market cap, funds gradually flow into smaller-cap altcoins until the upward trend ends.
2. Select ETH as the representative of altcoins, and understand the sentiment and current stage
3. Mathematical principle : divide the price of ETH by the price of BTC, and then apply it to the RSI formula .

How to use it:
1. Similar to the RSI indicator , when CMS enters the overbought zone, it represents an active altcoin market, a passionate market sentiment , and the end of the uptrend.
2. When CMS enters the oversold zone, it indicates the leading stage of BTC in the rising trend or the capital flow back to BTC in the declining process .
3. If CMS is at a low level, long positions should focus on altcoins, and short positions should focus on BTC, and vice versa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

简单介绍:
  • 能够观察加密市场市场情绪
  • BTC和寨币的相对状态

如何工作:
1、加密市场一般的上涨过程为 BTC → ETH → 大市值山寨 → 小市值山寨,当资金无法推动大市值的BTC上涨时,资金就会逐渐流向市值较小的山寨,直到一轮上涨结束。
2、选取ETH作为altcoins的代表,通过ETH与BTC的关系来了解加密市场的情绪和目前上涨的阶段。
3、数学原理:将ETH的价格/BTC的价格,随后将其带入RSI公式

如何使用:
1、与RSI指标类似,当cms进入超买时,代表寨币市场的活跃,市场情绪热烈,上涨进入尾声。
2、当cms进入超卖时,为上涨中BTC领涨的阶段或下降过程中资金回流BTC。
3、如果cms在低位,做多应关注altcoins,做空应关注btc,反之亦然。
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?