ProfessorZoom

Customizable Gap Finder

ProfessorZoom Cập nhật   
This is a fully customizable gap finder. You can change the color of just about anything, on top of hiding filled/old gaps. This is so you can spot those tiny gaps on something such as futures. Be sure to play around with the settings.
Phát hành các Ghi chú:
Changed max bars back to be higher, and changed default settings.
By default it will no longer show filled gaps or labels. Edit the settings if you want to see that.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed an issue where it would throw an error if there were no gaps, also extended the amount of bars it can search
Phát hành các Ghi chú:
Current gap is now shown
P.S. Make sure you set your chart to "scale to price only"
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?