Ten404

Multiple EMA/SMA

Create and customize up to 6 EMAs and 6 SMAs . Useful for both long-term and short-term trading. Comes configured with the moving averages I use for trading.
Phát hành các Ghi chú: Updated default EMA from 55 to 50.
Phát hành các Ghi chú: Updated default color for SMA 10 for better visibility.
Added default EMA 10 as the EMA 10 / SMA 10 cross is a good leading indicator for growing weakness/strength.
Phát hành các Ghi chú: Added two more EMAs and one more default EMA, the 120 EMA which has been getting some play with Bitcoin trading recently.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

great, thanks a lot
Phản hồi
Thank you so much !!
Phản hồi
Really nice. Thank you!
Phản hồi