mdenson

Double RSI Filter

I've seen several youtubers using 2 RSI's on top of one another to filter trades for their strategies. I figured I would just code it up as an all-in-one indicator for people who have the basic package. This way they have an extra slot for another indicator if they need one and also for convenience.

Longs only when RSI 1 is above RSI 2 and shorts only when opposite. The arrows show where crosses of the RSI's occur.

Let me know if there is something else like this where it would just be very convenient to have 2 indicators on one window or other such things and I'll see if I can do something for you guys in my spare time. I'm just an amateur coder, but learning as I do more of these for people.

Thank you!

Hope this helps someone! :)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?