HasanRifat

Supply and Demand Based Pattern [RH]

HasanRifat Cập nhật   
This indicator focuses on detecting RBR and DBD patterns, which signify periods of increased momentum and potential continuation or reversal of the prevailing trend.

The RBR pattern consists of a rally (upward movement), followed by a base (consolidation or retracement), and then another rally. It suggests that the upward momentum may persist and provide trading opportunities.

On the other hand, the DBD pattern comprises a drop (downward movement), followed by a base, and then another drop. It indicates that the downward momentum might continue, offering potential shorting opportunities.

Bullish(RBR) example:

Bearish(DBD) example:

1. The bullish (RBR) and bearish (DBD) patterns share the same underlying logic, only differing in their directionality.

2. For both RBR and DBD patterns, the first rise/drop can consist of one or multiple candles. However, in the case of multiple candles, all candles must exhibit a bullish nature for RBR and a bearish nature for DBD.
Example:

3. It is a prerequisite for the first rise/drop to include at least one candle with a defined percentage of health, as determined by the user.

4. The base, following the first rise/drop, may comprise one or multiple candles.
Example:

5. To maintain consistency, the base is not allowed to retrace beyond 80%, although this value can be adjusted by the user.

6. Similar to the first rise/drop, the second rise/drop in both RBR and DBD patterns can consist of one or multiple candles. However, all candles within this phase must demonstrate a bullish nature for RBR and a bearish nature for DBD.

7. Confirmation of the bullish (RBR) pattern occurs when a candle closes above the high of the first rise. Conversely, the bearish (DBD) pattern is confirmed when a candle closes below the low of the first drop.
Example:

Alerts can be set for all bullish and bearish pattern or for the first pattern in the range of similar pattern.
Phát hành các Ghi chú:
Pattern's name fix.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?