AstroHub

[RickAtw] T2 Trend Signal GOLD

AstroHub Cập nhật   
Trend gold signal Ema strategy

The system finds the best entries for a trade. Use in gold, all numbers have been customized for it.

Functional
T2 trend gold is the second version of my trading system. Be sure to check out the first part! This system gives a signal earlier.Key signals
Buy -----> Blue triangle to buy
Sell -----> Red triangle to sellRemarks
I personally tested this system on my own trading and it helps me find entries for deals. The main thing is, if consolidation has begun, turn off the system, because the trading range is small at this moment, use oscillators
Thanks to everyone who supports me. Good luck to you friends
Phát hành các Ghi chú:
New Ema
Phát hành các Ghi chú:
Last update for gold. New ema
Phát hành các Ghi chú:
Tema-8 Fast-8 Slow-14 Length-9 for 1H or 4H or 1D (Gold, AUD, Bitcoin)
Phát hành các Ghi chú:
Sorry Guys Error

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?