Sofien-Kaabar

RSI Pull-Back

A pull-back occurs whenever the price or the value of an indicator breaks a line and comes back to test it before continuing in the prevailing trend.

The RSI has oversold and overbought levels such as 20 and 80 and whenever the market breaks them returns to normality, we can await a pull-back to them before the reversal continues.

This indicator shows the following signals:

* A bullish signal is generated whenever the RSI surpasses the chosen oversold level then directly shapes a pull-back to it without breaking it again.
* A bearish signal is generated whenever the RSI breaks the chosen overbought level then directly shapes a pull-back to it without surpassing it again.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?