cheatcountry

Ehlers Undersampled Double Moving Average Indicator [CC]

The Undersampled Double Moving Average was created by John Ehlers (Stocks and Commodities April 2023), and this is a double moving average system which is pretty rare for John Ehlers. For those of you who would like my other take on an Ehlers double moving average, be sure to check out my previous Ehlers double moving average script. He came up with a unique idea for this indicator to create a moving average using a sample of the price data. For example, we use his suggested length of 5 only to use the price data every 5 bars. Feel free to change this, and please let me know if you find a length that works better. He then smooths the indicator using the Hann Windowed Moving Average. I color-coded the lines to show stronger signals in darker colors or standard signals in lighter colors. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there is an indicator or script you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?