HoangMaster

Crypto Signal Alerts ( Trial )

- Features:

+ Optimized trading methods for multiple time frames 5M 15M 1H 4H (including Margin and Exchange Trading).

+ Build the rule of Stoploss / Takeprofit according to the risk management method according to the trader's strategy.

+ Real-time push alert system + Email + Popup on your desktop, laptop, tablet and smartphone => have time to enjoy trading live.

+ Our system runs 24/7.

*** Sign up for a 3-day trial here : https://goo.gl/forms/EFQ5j81maW5UJJ7G2
Phát hành các Ghi chú: Add Altcoin trading pairs
Phát hành các Ghi chú: + Optimize buy signal for short wave 1%.
Phát hành các Ghi chú: Update
Phát hành các Ghi chú: Take profit percentage update
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ HoangMaster để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Hướng dẫn của tác giả

Tác giả của tập lệnh này không thể cấp quyền truy cập vào nó nữa. Vui lòng không yêu cầu quyền truy cập.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Bình luận

your singals are great! I will monitor no trend phases before try with real money
Phản hồi
HoangMaster alexcold
@alexcold, Would you like to try it?
Phản hồi
alexcold HoangMaster
@HoangMaster, When I will be ready. I need an exchange for short position.
Phản hồi
HoangMaster alexcold
@alexcold, https://goo.gl/forms/EFQ5j81maW5UJJ7G2 If you need it you can register here
Phản hồi
alexcold HoangMaster
@HoangMaster, thanks, but only 3 days right?
Phản hồi
HoangMaster alexcold
@alexcold, Yes
Phản hồi
i acess please
Phản hồi
HoangMaster legendknight
Phản hồi
Can you access it?
Phản hồi
@msY, https://goo.gl/forms/EFQ5j81maW5UJJ7G2 Sign up for a trial here
Phản hồi