inno14

Price's Power

1006 lượt xem
62
Value of Price's Power define the current price is equal to how many times the standard deviation of the Exponential Moving Average

CyclePeriod is the time period to be used in calculating the Exponential Moving Average .

Price's Power cross over zero line: bull power begin stronger.

Price's Power cross under zero line: bear power begin stronger.

Price's Power = 0: market is choppy.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

excellent work, your scripts are of high quality, congratulations !!
Phản hồi