NoveltyTrade

Risk Management Chart

█ OVERVIEW

Risk Management Chart allows you to calculate and visualize equity and risk depend on your risk-reward statistics which you can set at the settings.
This script generates random trades and variants of each trade based on your settings of win/loss percent and shows it on the chart as different polyline and also shows thick line which is average of all trades.
It allows you to visualize and possible to analyze probability of your risk management. Be using different settings you can adjust and change your risk management for better profit in future.
It uses compound interest for each trade.
Each variant of trade is shown as a polyline with color from gradient depended on it last profit.
Also I made blurred lines for better visualization with function :
poly(_arr, _col, _t, _tr) =>
    for t = 1 to _t
        polyline.new(_arr, false, false, xloc.bar_index, color.new(_col, 0 + t * _tr), line_width = t)

█ HOW TO USE

Just add it to the cart and expand the window.

█ SETTINGS

Start Equity $ - Amount of money to start with (your equity for trades)
Win Probability % - Percent of your win / loss trades
Risk/Reward Ratio - How many profit you will get for each risk(depends on risk per trade %)
Number of Trades - How many trades will be generated for each variant of random trading
Number of variants(lines) - How many variants will be generated for each trade
Risk per Trade % -risk % of current equity for each trade

If you have any ask it at comments.
Hope it will be useful.


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?