Sherlock_MacGyver

Glowing RSI Candlesticks (With Buy and Sell helpers)

Sherlock_MacGyver Cập nhật   
This is not your average, boring RSI indicator.
This indicator is still an RSI (momentum) indicator, but I have converted the line into candlesticks.
It has an option to make it glow neon blue to make it look cooler (dark background recommended for full effect).
There is a red zone at 70, because of course, and a green zone at 30 for the same reason.
On top of that, it has triple moving averages, two of which it uses to create some simple buy and sell indications (the vertical green and red lines).
Enjoy! :)
Phát hành các Ghi chú:
- I got rid of the vertical lines (buy and sell helpers) since they were really just based on a strategy that cluttered the indicator more than provide anything of any value, at least in most cases.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?