sabricat

[-_-] Custom Type Examples

Description:
This script shows an example use of new Pinescript's feature called User Defined Types, which can be seen as analogue of <struct> from C++ or <dataclass> from Python. It is not an indicator for technical analysis, and serves only as an example of how to use the new feature mentioned above.

In the script I define 4 custom types and a custom initialisation function for each:
- Point (represents a coordinate with x -> bar_index, y -> price)
- Tria (creates a triangle using <line> objects and <point> objects as coordinates of 3 points)
- Path (creates a path-like object from an <array> of <point>)
- Trade (creates a visual representation of a Long/Short trade with set Take Profit and Stop Loss, and displays an info label with realized Profit/Loss)

I'd personally like to see this feature improved by adding methods (so that we could, for example, define functions inside a custom type), which could be an analogue of classes from other programming languages.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?