FFriZz

Unispaces

FFriZz Cập nhật   
Library "Unispaces"
Easier than looking up unicode spaces

spaces(sequence, string1, string2)
  UNISPACES
  Parameters:
    sequence: (int) required | 123 = 3 spaces / 3 different sizes (one space per number can find spaces in hover over)
    string1: (str) optional | default = ""
    string2: (str) optional | default = ""
  Returns: `string - concatenated string surrounding unispaces`

space(space, string1, string2)
  UNISPACE
  Parameters:
    space: (int) optional | default = 0 | 0-15 (can find spaces in hover over)
    string1: (str) optional | default = ""
    string2: (str) optional | default = ""
  Returns: `string - concatenated string surrounding a unispace `
Phát hành các Ghi chú:
v2

Added:
repeat(to_repeat, count)
  Parameters:
    to_repeat: (str) required | "ABC"
    count: (str) required |
  Returns: `string - string of repeated strings`
***

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.