TFlab

Smart Money Setup 02 [TradingFinder] Mitigated Major OB Proof

🔵Introduction

"Smart money" is money invested by knowledgeable individuals at the right time, and this investment can yield the highest returns.

The concept we focus on in this indicator is whether the market is in an uptrend or downtrend. The market briefly takes a weak and reversal trend with "Minor BoS" without being able to break the major pivot.

In the next step, it returns to its main trend with a strong bullish move and continues its trend with a "Major BoS". The "order block" behind this rapid and powerful movement can be a valid order block for trading.

To better understand this setup, please refer to the explanations in the two images below.

Bullish Setup Details:


Bearish Setup Details:
🔵How to Use
After adding the indicator to the chart, you should wait for trading opportunities to form. By changing the "Time Frame" and "Period Pivot", you can see different trading positions. In general, the lower the "Time Frame" and "Period Pivot", the higher the likelihood of forming trading opportunities.

Bullish Setup Details on Chart:


Bearish Setup Details on Chart:
You can access "Period Pivot" via settings as an input.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?