EsIstTurnt

EsIstTurnt's Relative Value Comparison Multi Symbol

Compare the relative valuation of up to 8 tickers. By taking a shorter term moving average and dividing by a longer term moving average(optionally with an offset) we get a value that is either above or below 1. Easy to tell what is undervalued and overvalued with this setup. Useful for comparing different asset classes or sector specific securities looking for outperformers/underperformers. Overvalued and Undervalued levels marked by Red and Green background. Recommended in conjunction with other indicators of your choosing for confirmation of trend changes but this is good for getting a broader view of the market you're interested in. Multiple timeframes, sources available however you should tinker with it to find what gives you the best view for your preferred timeframe.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?