NorthStarDayTrading

NSDT Scalping Channel

NorthStarDayTrading Cập nhật   
This script uses the highs and lows of the candles (instead of the close) to make a "channel" to reference while scalping.

Use the green lower line as a guide to go long and the red upper line as a guide to go short. You may use the lines as potential entry points and direction but you may want to consider exiting before the opposite colored line prints, as that may be too late. As always, entries and exits are at the discretion of each trader.

You will need to adjust the "Line Spacing" settings as you change instruments, chart timeframes, and/or volatility increases/decreases.
Phát hành các Ghi chú:
By request, added the ability to set alert for long or short condition.
Phát hành các Ghi chú:
Updated code to comply with new color transparency requirements in Pinescript.
Phát hành các Ghi chú:
Added shading to area between lines, by request. Added 3 more multipliers between original ones to provide more flexibility on various instruments.
Phát hành các Ghi chú:
Converted code to Pinescript V5. Per user request, added alert option for high crossing upper line and low crossing lower line.

ALL indicators, strategies and bots are included with Discord access.
www.NorthStarDayTrading.com/discord
www.youtube.com/shorts/fWFQE7uEHvU
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?