Nick42_for_win

BBW EMA RIBBON+BB%B+EMA BUY/SELL Signals

BINANCE:BTCUSDT

* * * TESTED ON BTCUSDT 4H CHART * * *

The indicator gives signals based on possible ENTRY/EXIT zones (calculated using an ema ribbon of the BBW ) and BB%B oversold/overbought conditions, also a 200 EMA filter is used to trade following the major trend.
ENTRY/EXIT zones can be used as a confirmation on other strategies (green zones suggest a possible entry for a long in an uptrend and for a short in a downtrend, red zones suggest a possible exit for long & short)
Only LONG signals are given.

Signals are divided in 3 categories based on their strenght:

- Weak BUY/SELL (green/red circles on chart)
- normal BUY/SELL (green/red triangles with "BUY" or "SELL" text on chart)
- strong BUY/SELL (green/red labels with "STRONG BUY" or "STRONG SELL" text on chart)

You can use signals from the same category as triggers for entering or exiting a trade or you can try using signals from different categories

All indicators settings can be costumized
Possible EXTRY/EXIT zones can be turned ON/OFF
Every signal label can be turned ON/OFF
EMA that changes color based on last candle close can be turned ON/OFF

Alerts can be set for:
- General Signals (every signal will trigger it)
- Weak Signals (only weak signals will trigger it)
- Normal Signals (only normal signals will trigger it)
- Strong Signals (only strong signals will trigger it)

There are 3 BB%B Oversold & 3 BB%B Overbought value presets:

- BASIC (default values)
- LOW (slightly lower values from default)
- HIGH (slightly higher values from default)

Tips:
Use BB%B OS LOW preset to find entries at a better price
Use BB%B OS HIGH preset to find entries faster
Use BB%B OB LOW preset to find exits faster
Use BB%B OB HIGH preset to find exits at a better price

There are 3 Filters already included:

- A checkbox to toggle ON/OFF the use of Heikin Ashi candels to detect trades
- A checkbox to toggle ON/OFF the use of an ema filter for the ribbon that tries to reduce the number of false signals on over-extended price movements
- A checkbox to toggle ON/OFF the use of an ema filter that tries to reduce the number of false signals when price crosses the moving average many times consecutively

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?