This is a simple script that plots horizontal grid on your chart using .x000 .x200 .x500 .x800 levels. Mike mentioned these levels in one of his videos.

Fences is only a semi-automatic indicator. You have to input the central point AND number of decimals yourself.
• Decimals are set to 3 but JPY pairs need it to be 1.
• Anchor point is the nearest level ending with three zeroes.
Phát hành các Ghi chú:
A few visuals changed to look better on my charts.
In addition, N1 N2 and N3 are now floats. So if you prefer 25 pip boxes as opposed to 200, 500, 800 levels, it is possible to set up now.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?