DarkPoolTrading

Function Sawtooth Wave

This is an indicator to draw a sawtooth wave on the chart.

It can be a useful perspective, as decaying markets tend to oscillate in reverse sawtooth waves, and bullish markets can oscillate in conventional sawtooth waves. With the right inputs, it can be an early warning signal for potential movements.

Something I've noted is that large waves cause a ripple effect and sets the frequency for the market until a change occurs. Sawtooth waves may help in capturing ripple waves.

Useful inputs are:
- Average True Range as wave height (amplitude)
- Periodicity of market as wave duration (frequency)
(Inputs will change the wave from conventional to reverse)

I hope that it is helpful.

GLHF
- DPT
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Ý tưởng liên quan

Bình luận

Really cool idea!
Thanks!
+1 Phản hồi