sabricat

[-_-] Dictionary

The script shows an example implementation of dictionary-like data type which can store key:value pairs (Python style). Both keys and values can have any of the following type:
• string
• integer
• float
• boolean
• color

You can add items of different types to the same dictionary (e.g. key = 12 and value = "value" stored in the same dictionary with key = "key" and value = 0.23).

Under the hood dictionary is a custom Object (see www.tradingview.com/...anguage/Objects.html), that has two array<string> fields (one for storing keys, another for storing values). Keys and values of different types are converted into a string representation when adding a new item to the dictionary. The value is then converted back to certain type (bool/color/etc.) from that string representation when being retrieved. Script also utilises the new Methods (see www.tradingview.com/...anguage/Methods.html).

The following methods are implemented:
• init() -> initialises the array<string> fields of dictionary (without this the script throws an error "Array methods can't be called when ID of array is na"
• set(key, value) -> add a new item to dictionary; if an item for given key already exists - change it to new value
• getS(key) -> get value of string type
• getI(key) -> get value of integer type
• getF(key) -> get value of float type
• getB(key) -> get value of boolean type
• getC(key) -> get value of color type
• remove(key) -> removes item from dictionary
• len() -> get length of dictionary (the number of keys)

I could not make just one "get" function that returns any type of value (color/string/etc.), so instead I created a get function for each value type. Example usage:
• you add a string item: dictionary.set(2, "string here")
• you add a float item: dictionary.set(3, 24.56)
• to retrieve first value (key=2) do this: dictionary.getS(2)
• to retrieve second value (key=3) do this: dictionary.getF(3)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?