Trendoscope

Double Top/Bottom

Trendoscope Wizard Cập nhật   
Here is an attempt to identify double top/bottom based on pivot high/lows.

Logic is simple.

Double Bottom:
 • Last two pivot High Lows make W shape
 • Last Pivot Low is higher than previous Last Pivot Low.
 • Last Pivot High is lower than previous last Pivot High.
 • Price has not gone below Last Pivot Low
 • Price breaks out of last Pivot High to complete W shape

Double Top:
 • Last two pivot High Lows make M shape
 • Last Pivot Low is higher than previous Last Pivot Low.
 • Last Pivot High is lower than previous last Pivot High.
 • Price has not gone above Last Pivot High
 • Price breaks out of last Pivot Low to complete M shape

Prameters:

 • Parameters PvtLenL, PvtLenR and waitforclose determines pivot points.
 • FilterPivots clears repetitive pivots formed in same direction before calculating the possible double top/bottom.

  For example:

 • CheckForAbsolutePeaks and AbsolutePeakLoopback works together. When CheckForAbsolutePeaks is enabled, script only generates double bottom or top signal if previous last pivot is absolute high or low for AbsolutePeakLoopback periods.

 • ConsiderMovingAverage does two things. First, it makes sure that fast moving average and slow moving averages are aligned with the direction we are going to forecast. Second, it makes sure that the crossover happend recently and with last BarCrossoverLimit bars. For example, to call it double bottom, Fast MA should be higher than Slow MA and crossover of FastMA above SlowMA should have happened in last 10 bars (BarCrossoverLimit)

 • PivotDisplayMode can be Actual, Filtered or None. Actual will display all pivot high low generated. Filtered will only display last 5 pivot high and pivot lows which are filtered. That means, it will remove the repetitive pivots formed without making pivots on the other side.

  Welcome and suggestions and feedbacks.
Phát hành các Ghi chú:
 • Simplied array related code
 • Added horizontal dashed line for double top/bottom confirmation candle
 • Added alert condition for double top/bottom
Phát hành các Ghi chú:
Add filterPivots logic back
Phát hành các Ghi chú:
 • Improved filtering pivots
 • Improved absolute peak detection
Phát hành các Ghi chú:
 • Using HMA 20/100 as default for moving average check
 • Removed barCrossLimit. Instead check if moving average crossover happened after last high/last low peaks.
 • Added condition to check distance between High and Low pivots of double top/bottom before considering them. For example,
  Without pivot distance check, chart would look like this:
  With pivot distance check,

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Ý tưởng liên quan