dokang

PineHelper

dokang Cập nhật   
Library "PineHelper"
This library provides various functions to reduce your time.

recent_opentrade_entry_bar_index()
  get a recent opentrade entry bar_index
  Returns: (int) bar_index

recent_closedtrade_entry_bar_index()
  get a recent closedtrade entry bar_index
  Returns: (int) bar_index

recent_closedtrade_exit_bar_index()
  get a recent closedtrade exit bar_index
  Returns: (int) bar_index

all_opnetrades_roi()
  get all aopentrades roi
  Returns: (float) roi

bars_since_recent_opentrade_entry()
  get bars since recent opentrade entry
  Returns: (int) number of bars

bars_since_recent_closedtrade_entry()
  get bars since recent closedtrade entry
  Returns: (int) number of bars

bars_since_recent_closedtrade_exit()
  get bars since recent closedtrade exit
  Returns: (int) number of bars

recent_opentrade_entry_id()
  get recent opentrade entry ID
  Returns: (string) entry ID

recent_closedtrade_entry_id()
  get recent closedtrade entry ID
  Returns: (string) entry ID

recent_closedtrade_exit_id()
  get recent closedtrade exit ID
  Returns: (string) exit ID

recent_opentrade_entry_price()
  get recent opentrade entry price
  Returns: (float) price

recent_closedtrade_entry_price()
  get recent closedtrade entry price
  Returns: (float) price

recent_closedtrade_exit_price()
  get recent closedtrade exit price
  Returns: (float) price

recent_opentrade_entry_time()
  get recent opentrade entry time
  Returns: (int) time

recent_closedtrade_entry_time()
  get recent closedtrade entry time
  Returns: (int) time

recent_closedtrade_exit_time()
  get recent closedtrade exit time
  Returns: (int) time

time_since_recent_opentrade_entry()
  get time since recent opentrade entry
  Returns: (int) time

time_since_recent_closedtrade_entry()
  get time since recent closedtrade entry
  Returns: (int) time

time_since_recent_closedtrade_exit()
  get time since recent closedtrade exit
  Returns: (int) time

recent_opentrade_size()
  get recent opentrade size
  Returns: (float) size

recent_closedtrade_size()
  get recent closedtrade size
  Returns: (float) size

all_opentrades_size()
  get all opentrades size
  Returns: (float) size

recent_opentrade_profit()
  get recent opentrade profit
  Returns: (float) profit

all_opentrades_profit()
  get all opentrades profit
  Returns: (float) profit

recent_closedtrade_profit()
  get recent closedtrade profit
  Returns: (float) profit

recent_opentrade_max_runup()
  get recent opentrade max runup
  Returns: (float) runup

recent_closedtrade_max_runup()
  get recent closedtrade max runup
  Returns: (float) runup

recent_opentrade_max_drawdown()
  get recent opentrade maxdrawdown
  Returns: (float) mdd

recent_closedtrade_max_drawdown()
  get recent closedtrade maxdrawdown
  Returns: (float) mdd

max_open_trades_drawdown()
  get max open trades drawdown
  Returns: (float) mdd

recent_opentrade_commission()
  get recent opentrade commission
  Returns: (float) commission

recent_closedtrade_commission()
  get recent closedtrade commission
  Returns: (float) commission

qty_by_percent_of_equity(percent)
  get qty by percent of equtiy
  Parameters:
    percent: (series float) percent that you want to set
  Returns: (float) quantity

qty_by_percent_of_position_size(percent)
  get size by percent of position size
  Parameters:
    percent: (series float) percent that you want to set
  Returns: (float) size

is_day_change()
  get bool change of day
  Returns: (bool) day is change or not

is_in_trade()
  get bool using number of bars
  Returns: (bool) allowedToTrade

discord_message(name, message)
  get json format discord message
  Parameters:
    name: (string) name of bot
    message: (string) message that you want to send
  Returns: (string) json format string

telegram_message(chat_id, message)
  get json format telegram message
  Parameters:
    chat_id: (string) chatId of bot
    message: (string) message that you want to send
  Returns: (string) json format string
Phát hành các Ghi chú:
v2
Change comparision operation ">0" to "!="
Phát hành các Ghi chú:
v3

Add helper functions

is_first_day()
  Check if today is the first day
  Returns: (bool) true if today is the first day, false otherwise

is_last_day()
  Check if today is the last day
  Returns: (bool) true if today is the last day, false otherwise

is_trade_open()
  Check if trade is open
  Returns: (bool) true if trade is open, false otherwise

is_trade_closed()
  Check if trade is closed
  Returns: (bool) true if trade is closed, false otherwise
Phát hành các Ghi chú:
v4

Add helper functions.
is_trade_win()
  Check if trade is win
  Returns: (bool) true if trade is win, false otherwise

is_trade_loss()
  Check if trade is loss
  Returns: (bool) true if trade is loss, false otherwise
Phát hành các Ghi chú:
v5

더해짐
real_qty(qty)
  Get exchange specific real qty
  Parameters:
    qty: (float) qty
Phát hành các Ghi chú:
change function name.

알고리즘 트레이딩, 파인스크립트, 자동매매를 다루고 있습니다

[파인스크립트 무료강의]
gojdk.com/pinescript-start

[파인스크립트 with 자동매매]
gojdk.com/pinescript-tradinghook

[유튜브]
gojdk.com/youtube

[디스코드]
gojdk.com/discord
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.