Mustafaozver

Band of Filtered RS by Mustafa ÖZVER

Mustafaozver Cập nhật   
Band of Filtered RS by Mustafa ÖZVER

This code shows a range (max-min values) price may get if we get strong movements. These values is based on RSI (Relative Strange Index). And also these are calculated using RSI, if we get trades to make rsi is equal to 25 (or rsi down limit) or 75 (rsi up limit) or any value you set, how much will price value get? This code calculate these and shows these to you on graph.

This price are between these band limits because we expect cross reaction to hard movements on price.

For scalping, we can use these values as
long signal when price under down limit,
short signal when price over up limit,

But only these values can not guarantee good results for trading. BE CAREFUL
Phát hành các Ghi chú:
Band of Filtered RS by Mustafa ÖZVER

This code shows a range (max-min values) price may get if we get strong movements. These values is based on RSI (Relative Strange Index). And also these are calculated using RSI , if we get trades to make rsi is equal to 25 (or rsi down limit) or 75 ( rsi up limit) or any value you set, how much will price value get? This code calculate these and shows these to you on graph.

This price are between these band limits because we expect cross reaction to hard movements on price.

For scalping, we can use these values as
long signal when price under down limit,
short signal when price over up limit,

But only these values can not guarantee good results for trading. BE CAREFUL

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?