sbtnc

HTF Liquidity Levels

█ OVERVIEW

The indicator introduces a new representation of the previous days, weeks, and months highs & lows (DWM HL) with a focus on untapped levels.


█ CONCEPTS

Untapped Levels
It is popularly known that the liquidity is located behind swing points or beyond higher time frames highs/lows (in a sense, an intraday swing point is a day high/low). These key areas are said "liquid" because of the accumulation of resting orders, mainly in the form of stop-loss orders. And this more significantly on higher time frames which have more time for stacking orders. As the result, the indicator aims to keep track of untapped levels that have their liquidity states intact.


Liquidity Pools
Once a liquidity level identified, or better, a cluster of liquidity levels work as magnets for the market. The price is more likely to make its way towards heavier pockets of liquidity, by proximity (the closest liquidity pool), and by difficulty (path with less obstacles). This phenomenon is referred as liquidity run, raid, purge, grab, hunt, sweep, you name it. Consequently, the indicator can help you frame a directional bias during your trading session.█ NOTES

Drawings
Once a level is tapped, it is highlighted. At the end of each day, all tapped levels are cleared.


Pine Script programmer for hire.

Premium indicators: https://sbtnc.gumroad.com/
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?