ChrisMoody

CM Heikin-Ashi Candlesticks_V1

Heikin-Ashi Paint Bars.

Paints Candlesticks or OHLC Bars The Exact Same as Traditional Heikin-Ashi Bars

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
// Plots Color Of Heikin-Ashi Bars while Viewing Candlestics or Bars
//Works on Candlesticks and OHLC Bars - Does now work on Heikin-Ashi bars - But I have verified its accuracy
// Created By User ChrisMoody 1-30-2014 with help from Alex in Tech Support

study(title = "CM_Heikin-Ashi_Candlesticks_V1", shorttitle="CM_Heik-Candles",overlay=true)

haclose = ((open + high + low + close)/4)//[smoothing]
haopen = na(haopen[1]) ? (open + close)/2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2

heikUpColor() => haclose > haopen
heikDownColor() => haclose <= haopen

barcolor(heikUpColor() ? aqua: heikDownColor() ? red : na)