inno14

OBV's %B

Indicator display where OBV ( On Balance Volume ) is in relation to the bands of Bollinger Bands (OBV,100,3)

A. OBV's Bb Info
1. Basis = SMA (OBV,100)
2. Upper Band = Basis + 3 x Standard Deviation
3. Lower Band = Basis - 3 x Standard Deviation

B. OBV's %B Info
1. %B Above 1 = OBV is Above the Upper Band
2. %B Below 0 = OBV is Below the Lower Band
3. %B Above 0.8 = OBV is Nearing the Upper Band
4. %B Below 0.20 = OBV is Nearing the Lower Band
Phát hành các Ghi chú: * Update to Pine version 5
* Add Signal Background
* Buy Signal:
- When obv inside Support Zone (0.0 - 0.2)
* Sell Signal:
- When obv inside Resistance Zone (0.8 - 1.0)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?