nolantait

Moments

Library "Moments"

Based on Moments (Mean,Variance,Skewness,Kurtosis) . Rewritten for Pinescript v5.

logReturns(src) Calculates log returns of a series (e.g log percentage change)
  Parameters:
    src: Source to use for the returns calculation (e.g. close).
  Returns: Log percentage returns of a series

mean(src, length) Calculates the mean of a series using ta.sma
  Parameters:
    src: Source to use for the mean calculation (e.g. close).
    length: Length to use mean calculation (e.g. 14).
  Returns: The sma of the source over the length provided.

variance(src, length) Calculates the variance of a series
  Parameters:
    src: Source to use for the variance calculation (e.g. close).
    length: Length to use for the variance calculation (e.g. 14).
  Returns: The variance of the source over the length provided.

standardDeviation(src, length) Calculates the standard deviation of a series
  Parameters:
    src: Source to use for the standard deviation calculation (e.g. close).
    length: Length to use for the standard deviation calculation (e.g. 14).
  Returns: The standard deviation of the source over the length provided.

skewness(src, length) Calculates the skewness of a series
  Parameters:
    src: Source to use for the skewness calculation (e.g. close).
    length: Length to use for the skewness calculation (e.g. 14).
  Returns: The skewness of the source over the length provided.

kurtosis(src, length) Calculates the kurtosis of a series
  Parameters:
    src: Source to use for the kurtosis calculation (e.g. close).
    length: Length to use for the kurtosis calculation (e.g. 14).
  Returns: The kurtosis of the source over the length provided.

skewnessStandardError(sampleSize) Estimates the standard error of skewness based on sample size
  Parameters:
    sampleSize: The number of samples used for calculating standard error.
  Returns: The standard error estimate for skewness based on the sample size provided.

kurtosisStandardError(sampleSize) Estimates the standard error of kurtosis based on sample size
  Parameters:
    sampleSize: The number of samples used for calculating standard error.
  Returns: The standard error estimate for kurtosis based on the sample size provided.

skewnessCriticalValue(sampleSize) Estimates the critical value of skewness based on sample size
  Parameters:
    sampleSize: The number of samples used for calculating critical value.
  Returns: The critical value estimate for skewness based on the sample size provided.

kurtosisCriticalValue(sampleSize) Estimates the critical value of kurtosis based on sample size
  Parameters:
    sampleSize: The number of samples used for calculating critical value.
  Returns: The critical value estimate for kurtosis based on the sample size provided.
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.