anoojpatel

Ehlers Filter

This is the Adaptive Ehlers Filter.

I had to unroll the for loops and array because TV is missing crucial data structures and data conversions (Arrays and series to integer conversion for values).

I'm in the process of releasing some scripts. This is a very old script I had. This contains volatility ranges and can be used as trading signals. You can also see how the EF moves up or down, the direction, when price is sideways, and use price breaks up and down as signals from the line.

Have fun, because I didn't making this script hahaha

NOTE: There is an issue with the script where at certain time frames it positions itself below or above. I think its due to calculations. If anyone knows the fix before I get the chance to take a look at it, please let me know.

books.google.com/books?id=_KjOT1b...
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?