jdehorty

Backtest Adapter

jdehorty Cập nhật   
This is a proof-of-concept Backtest Adapter that can be used with my recent publication "Machine Learning: Lorentzian Classification" located here:


This adapter is helpful because it enables interactive backtesting with TradingView's built-in "Strategy Tester" framework without the need to translate the logic from an "indicator" script to a "strategy" script.

To use this, one must have the "Machine Learning: Lorentzian Classification" script and this Backtest Adapter open simultaneously on the same chart. From there, simply change the "Source" setting of the Backtest Adapter to "Lorentzian Classification: Backtest Stream" to transfer the entry/exit signals stream to the Backtest Adapter.

For an example of how to implement your own backtest stream in your indicators, please refer to the "Backtesting" section in the source code of the "Machine Learning: Lorentzian Classification" script, which is shown below for convenience:

Phát hành các Ghi chú:
Updated the Source of the Backtest Adapter to be set to "Lorentzian Classification: Backtest Stream"

🎥 Lorentzian Classification Tutorial: youtu.be/AdINVvnJfX4

🤖 Discord w/ Deep Learning Bots: discord.gg/ai-edge

⏩ LinkedIn: www.linkedin.com/in/justin-dehorty/

❤️ Patreon: www.patreon.com/jdehorty
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?