mybrainhertz

Ignition Band Angles are Bollinger Bands with numeric angle

I developed Bollinger Bands that provide a numeric value indicating their strength. To achieve this, I used the degree of the angle of attack and color-coded the numbers. The top band displays the number in the upper corner of the chart, the bottom band in the bottom corner, and the Basis is in the left middle. These numbers quantify the slope of the bands, which can be difficult to discern on a chart because stretching out the x and y axis can flatten or exaggerate a slope. With my Bollinger Bands, you get a constant reading that provides an accurate measurement of the angle and strength of a trend. I hope this helps.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?