HPotter

Chaikin Volatility

Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
between the high and the low price.
You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
HLC3, OHLC4 and ect...

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 13/08/2014
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2, 
// HLC3, OHLC4 and ect...
///////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Chaikin Volatility")
Length = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
plot(xROC_EMA, color=blue, title="Chaikin Volatility")