sevencampbell

Baseline Cross Qualifier Volatility Strategy with HMA Trend Bias

For trading ES on 30min Chart

Trading Rules
Post Baseline Cross Qualifier (PBCQ): If price crosses the baseline but the trade is invalid due to additional qualifiers, then the strategy doesn't enter a trade on that candle. This setting allows you override this disqualification in the following manner: If price crosses XX bars ago and is now qualified by other qualifiers, then the strategy enters a trade.

Volatility: If price crosses the baseline, we check to see how far it has moved in terms of multiples of volatility denoted in price (ATR x multiple). If price has moved by at least "Qualifier multiplier" and less than "Range Multiplier", then the strategy enters a trade. This range is shown on the chart with yellow area that tracks price above/blow the baseline. Also, see the dots at the top of the chart. If the dots are green, then price passes the volatility test for a long. If the dots are red, then price passes the volatility test for a short.

Take Profit/Stoploss Quantity Removed
1 Take Profit: 100% of the trade is closed when the profit target or stoploss is reached.
2 Take Profits: Quantity is split 50/50 between Take Profit 1 and Take Profit 2
3 Take Profits: Quantify is split 50/25/25.

Stratgey Inputs

Baseline Length
37
Post Baseline Cross Qualifier Enabled
On
Post Baseline Cross Qualifier Bars Ago
9
ATR Length
9
Volatility Multiplier
0
Volatility Range Multiplier
10
Volatility Qualifier Multiplier
2
Take Profit Type
1 Take Profit
HMA Length
11
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?