danarm

NYSE Advance/Decline

An indicator for traders who trade intraday on the US market. It makes use of the symbols made available by TradingView to show the number of advancing vs declining stocks.

The GREEN AREA represents advancing issues. The INTENSE GREEN AREA represents the advancing issues at daily high.
The RED AREA represents declining issues. The INTENSE RED AREA represents the declining issues at daily low.

The part above the BLUE LINE represents issues which are trading above their VWAP (volume-weighted average prices).
Phát hành các Ghi chú: Small modification and bugfix (stopped showing a third red line (the number of stocks above 5-day moving average) which didn't make any sense because it wasn't intuitive - it wasn't updated in real time but only once a day).

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?