Trendoscope

convergingpatterns

Library "convergingpatterns"
Library having implementation of converging chart patterns

getPatternNameByType(patternType)
  Returns pattern name based on type
  Parameters:
    patternType (int): integer value representing pattern type
  Returns: string name of the pattern

method find(this, sProperties, dProperties, patterns, ohlcArray)
  find converging patterns for given zigzag
  Namespace types: zg.Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag type from Trendoscope/ZigzagLite/2): Current zigzag Object
    sProperties (ScanProperties): ScanProperties Object
    dProperties (DrawingProperties type from Trendoscope/abstractchartpatterns/5): DrawingProperties Object
    patterns (array<Pattern> type from Trendoscope/abstractchartpatterns/5): array of existing patterns to check for duplicates
    ohlcArray (array<OHLC> type from Trendoscope/ohlc/1): array of OHLC values for historical reference
  Returns: string name of the pattern

ScanProperties
  Object containing properties for pattern scanning
  Fields:
    baseProperties (ScanProperties type from Trendoscope/abstractchartpatterns/5): Object of Base Scan Properties
    convergingDistanceMultiplier (series float): when multiplied with pattern size gets the max number of bars within which the pattern should converge

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.