OdirBrasil

OB EmaCross + BB

This is my setup and the way I like to trade.

It is based in an EMA cross ( 9 x 21) and the Bollinger Bands without the central Moving Average.

I prefer to use the EMA cross in the middle of the bands.

It is also possible to activate "Colored Bars" to paint the candles according to the EMA cross: green if the candles are above both EMAs, white when at least one of them are in between EMAs and red if they are both below EMAs.

My operational works like this:

- Buy when price is above EMAs
- Sell when price is belos EMAs

Of course, I use BB to give me the direction of the trend and I only enter in a trade when the price is in the same trend of the BB.

I avoid trades when the bands are getting narrowed.

I hope you enjoy my indicator and let me know if you have any suggestion! ;)


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?