piriya33

CDC Fibonacci Retracement and Extension

This indicator is meant to be used as a tool to quickly identify
fibonacci retracements and projections in multiple charts during
the same date range.
Users can set the calculation date range and quickly flip through
different charts for comparisons

Steps for using this indicator is as follows:
1. Specify Start Date and End Date for calculations
2. Choose Open-ended mode for just retracements, this will disregard
end date in calculations.
3. Select price source, if Use Highs/Lows is selected, the indicator will
use high and low prices for calculation, if not, closing price eill
be used instead
4. Select and/or modify retracement / projection lines as you see fit.
5. Enjoy the result!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?