Pinnacle_Investor

Ultimate VWAP Bands

Pinnacle_Investor Cập nhật   
- Ultimate VWAP Bands is a script that helps to decide and further clarify areas of oversold and overbought conditions.

- For example, when the price is in the lowest band it is extremely oversold relative to the VWAP . Hence it should be considered a good place to buy with a high risk to reward payoff.

- Each band is set at a fixed offset away from the VWAP . The "VWAP Band Multiplier" adjusts this and is a key part of the script. This allows the indicator to be adjusted based on the assets volatility . For example, with Crypto. A multiplier of 1 would be strongly advised. Whilst a multiplier of 0.1-0.25 would be useful for currency pairs.

- This indicator can be used for all manners of trading. However, it is most effective when used for scalping and swing trading.
Phát hành các Ghi chú:
Added an optional 2nd and 3rd VWAP. Timeframes can be adjusted. By default the 2nd is set to 'D' (Daily), with the 3rd set to 'W' (Weekly)
Phát hành các Ghi chú:
Changed the 2nd and 3rd VWAP's
Phát hành các Ghi chú:
Ability to apply the bands to the 2nd and 3rd VWAP
Phát hành các Ghi chú:
Please find the new version of this on my profile called "Ultimate VWAP Bands w/Wolfpack".

1. Improved code
2. Dynamic VWAP multiplier
3. Wolfpack Bull/Bear Trend Included
Phát hành các Ghi chú:
Updated. Now includes a trend indicator as well as better formatting
Phát hành các Ghi chú:
Changes and chart update
Phát hành các Ghi chú:
Added the ability to use the manual multiplier alongside the dynamic multiplier. When both tick boxes are set to true

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?