Mức giá Trung bình có trọng số (VWAP)

Mức giá Trung bình có trọng số (VWAP)

Mức giá Bình quân theo Khối lượng giao dịch (VWAP) là công cụ phân tích kỹ thuật dùng để đo lường giá trung bình được tính theo khối lượng. VWAP thường được sử dụng với biểu đồ trong ngày như là cách để xác định hướng chung của giá trong ngày. VWAP cũng tương tự như mức trung bình di chuyển khi giá trên VWAP, giá đang tăng và khi giá dưới VWAP, giá đang giảm. VWAP chủ yếu được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định các xu hướng thị trường.
 
Đọc thêm về Volume Weighted Average Price (VWAP).
Hiển thị thêm Script
1
23
...
18
1
2
...
18