skidboot

SKS_SQZPRO

//@originalauthor Makit0
//
//script based in:
// original John Carter's ideas (SQUEEZE & SQUEEZE PRO) www.simplertrading.com/
// LazyBear's script (Squeeze Momentum Indicator) //
// USE IT IN CONJUNCTION WITH THE SQUEEZE PRO ARROWS INDICATOR
//
// This system is based in the volatility reversion to the mean: volatility contraction leads to volatility expansion and the other way on
// The dot signal is a warning of volatility compression, more often than not this leads to a expansion of volatility and a move in the action price usually bigger than the expected move
// Be aware of the trend direction, use the momentum histogram to see the slope direction
//
// There are 3 levels of compression:
// Level 1: ORANGE, the lesser compresion level
// Level 2: RED, the normal level marked by the original squeeze indicator
// Level 3: YELLOW, the max compression level
// The more the compression the bigger the after move
//
// The GREEN dots signal the volatility expansion out of the squeeze ranges

MODIFIED HEAVILY!! MOM_LINE, MOMBars

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?