AbdullahAhmedEgypt

Channel of linear regression of rate of change from the mean

AbdullahAhmedEgypt Cập nhật   
The indicator calculates the difference between the closing price and the average as a percentage and after that it calculates the average linear regression and then draws it in the form of a channel.

Preferably use it on 30 min or 15 min or 1 Hour or 2H time frames .

Exiting outside the upper or lower channel limits represents high price inflation, and returning inside the channel means the possibility of the price rising or falling for the average or the other limit of the channel.

Channel lines may represent places of support and resistance.
Phát hành các Ghi chú:
Some important modifications !
Phát hành các Ghi chú:
Full Updates !
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?