xdecow

RSI MTF Panel [xdecow]

xdecow Cập nhật   
This indicator shows the RSI of up to 10 different timeframes with various customization options:
  • Panel position
  • Panel orientation (vertical/horizontal)
  • Border width and color
  • Choose up to 10 time frames with RSI length and source
  • Background and text colors
  • Thresholds of overbought, oversold, uptrend, downtrend and no-trend zones to change the color of the RSI
  • Color debug mode
Phát hành các Ghi chú:
Fix: wrong values on RSI 10
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?