HeWhoMustNotBeNamed

X-Mas Tree

HeWhoMustNotBeNamed Premium Cập nhật   
Let's play a game!! Find your Christmas Tree and post it in the comments.

How to use the script?
 • Open any instrument which best describes the Christmas Tree (Preferably on hourly timeframe).
 • Apply X-Mas Tree script on the chart.
 • Enjoy the snowfall, changes in lightings and other animations. Animations only happen if the instrument is in trading session. So, stocks and indexes do not work on weekends and holidays. Use crypto as they are traded 24X7.
 • Unfortunately cannot post moving charts. But, snapshot of chart will do :)

Well, Please don't ask these questions for this script (Also thanks to @Bjorgum for contributing to this section) 😃
 • Can you please add alerts?
 • Does it repaint?
 • Can we use this for crypto/stock/forex bla bla?
 • Can you convert this to strategy?
 • How can I access this indicator?
 • Can you please give access or how much does it cost?
 • Can you make it available for MTF?
 • Indicator is broken. Getting so and so error message etc.

Wish you all MERRY X-MAS and HAPPY NEW YEAR!!
Phát hành các Ghi chú:
Add signature
Phát hành các Ghi chú:
Updated few decorations

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?