MrTuanDoan

Auto Fib Retracement Modified by MrTuanDoan


This indicator is a modified version of TradingView builtin "Auto Fib Retracement".

It improves how the price is displayed with exact number instead of rounded number.
Phát hành các Ghi chú: Added line styles: solid/dash/dot
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
I'm happy to help you improve your trading.
Telegram: @MrTuanDoan

Bình luận

Brilliant work bro. I hv been testing this thoroughly, but jus wan to ask is there any repaint with fibo lines.thx
Phản hồi